Politiereglement

PROVINCIE LIMBURG PROVINCIAAL DOMEIN BOKRIJK

Politiereglement

Provinciaal Domein Bokrijk

De Provincieraad van Limburg

Gelet op artikel 42 § 3 van het Provinciedecreet;

Gelet op het besluit van de Provincieraad van Limburg, d.d. 14 oktober 1955, houdende politiereglement inzake de toegang tot het verkeer en verblijf in het Provinciaal Domein Bokrijk, gewijzigd bij besluiten van de provincieraad van 15 oktober 1957, 13 oktober 1964, 17 juni 1976 en 19 februari 2003;

Gelet op het Bosdecreet van 13 juni 1990;

Gelet op artikel 5, 1° van het besluit van de provincieraad van Limburg van 24 februari 1999 betreffende het verlenen van een concessie over het Provinciaal Domein Bokrijk aan het Domein Bokrijk vzw;

Overwegende dat het politiereglement van 19 februari 2003, van toepassing in het domein Bokrijk, moet aangepast worden aan de huidige noodwendigheden;

BESLUIT

Artikel 1 – Toepassingsgebied

Dit reglement is van toepassing op het Provinciedomein Bokrijk, gelegen op het grondgebied van de gemeenten Genk, Hasselt en Zonhoven. Het reglement is niet van toepassing op de N 726, een openbare weg die het domein doorkruist.

Artikel 2 – Toegankelijkheid

Het betreden van het provinciedomein Bokrijk houdt van rechtswege in dat de bezoeker dit reglement naleeft.

Het provinciedomein Bokrijk is gedurende het ganse jaar opengesteld voor het publiek. De algemene toegang van het domein is verboden een uur na zonsondergang tot een uur voor zonsopgang.

In functie van de openbare veiligheid of in dringende gevallen kan de toegang tot bepaalde plaatsen of sites geheel of gedeeltelijk voor het publiek tijdelijk of permanent worden afgesloten door de deputatie.

De toegang tot het domein wordt geweigerd aan :

 • ruiters
 • kinderen jonger dan 8 jaar die niet onder  begeleiding  staan van een toezichthoudende meerderjarige.

De openings- en sluitingsuren en de betalingsmodaliteiten worden bepaald door de Raad van Bestuur van de vzw Het Domein Bokrijk.

Betaalde inkomtickets of abonnementen worden nooit terugbetaald.

Het natuurreservaat het Wik is afgesloten voor het publiek. Het is enkel toegankelijk na toestemming van de beheerders.

Artikel 3 – Verkeersreglementering

1.Op de parkeerterreinen en de interne wegen treden de bijzondere veldwachters van het domein Bokrijk verbaliserend op, naar analogie van het K.B. van 1.12.1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en het gebruik op de openbare weg,  inzonderheid op al de plaatsen waar :

 • verkeersborden het parkeren toelaten of verbieden;
 • verbodsborden de toegankelijkheid of de doorgang van de interne wegen regelen.

2.Voertuigen die foutief geparkeerd staan krijgen een waarschuwingsklever en dienen zich aan te melden op het bureel van de bijzondere veldwachters. Bij niet aanmelden of bij een  volgende inbreuk door dezelfde bestuurder wordt proces-verbaal opgesteld.

3.De interne wegen en dreven van het domein zijn afgesloten voor alle verkeer, onverminderd de hierna vermelde uitzonderingen :

 • Dienstvoertuigen, voertuigen van personeel, leveranciers en voertuigen van openbaar nut mogen de interne dienstwegen gebruiken op voorwaarde dat dit noodzakelijk is voor manifestaties, werkzaamheden of het onderhoud en de exploitatie van het domein.
 • Op de interne wegen en op plaatsen die door de directeur zijn aangeduid, kunnen fietsen en bromfietsen en al de voortbewegingstoestellen toegelaten worden.

4.De bestuurders die zich met een voertuig binnen het domein Bokrijk verplaatsen moeten te allen tijde : 

 • de aanwijzingen opvolgen die door de bijzondere veldwachters worden gegeven;
 • de verkeersborden en wegmarkeringen aangebracht binnen het domein opvolgen;
 • de voertuigen parkeren op de aangewezen parkeerplaatsen, met inachtneming van de parkeerplaatsen die voor specifieke gebruikers voorbehouden zijn – mensen met ’n beperking –  en vergunninghouders -personeelsleden van de vzw – en horeca-personeel.

5.Op de parkings en op al de interne wegen  mogen de voertuigen niet sneller rijden dan 20 km per uur. Het doelloos rondrijden of stilstaan met draaiende motor is verboden.

6.De fietsen moeten gestald op de voorziene fietsenparkings.

7.De parkings zijn onbewaakt. De vzw Het Domein Bokrijk kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele schadegevallen die zich voorgedaan hebben op de parkeerterreinen en op andere plaatsen.

Voor de toegang van voertuigen op de parkings wordt parkeergeld gevraagd. De periode,  modaliteiten en het te betalen bedrag wordt vastgesteld door de Raad van Bestuur van de vzw Het Domein Bokrijk.

8.Voertuigen die de veiligheid in het gedrang brengen kunnen worden weggesleept. Takel- en stallingskosten en al de risico’s die voortvloeien uit het noodgedwongen wegslepen zijn volledig ten laste van de overtreder.

9.In het openluchtmuseum wordt er geen gemotoriseerd verkeer toegelaten tussen 10 uur en 18 uur. Bij noodwendigheden kan de directeur of de domeinpolitie hierop een afwijking toestaan.

Artikel 4 – Algemeen geldende verbodsbepalingen

Onverminderd de verbodsbepalingen opgenomen in wetten, decreten, uitvoeringsbesluiten en in het beheersplan, is het met het oog op het bewaren van de rust, de netheid, de openbare orde en de integriteit van het domein verboden :

 • de orde en de rust te verstoren, doorgangen te belemmeren  of de bezoekers op enige wijze te hinderen.
 • activiteiten te organiseren waarbij filosofische, religieuze, politieke  of ethische opvattingen tot uiting komen of kenbaar gemaakt worden, tenzij met toestemming van de directeur.
 • om het even welke zone af te bakenen, voor te behouden of wijzigingen aan te brengen aan de omgeving of aan de bestaande infrastructuur.
 • een handelsactiviteit uit te oefenen en goederen of diensten uit te stallen, af te leveren, te koop te stellen of te verkopen al dan niet met winstoogmerk zonder voorafgaande toestemming van de directeur.
 • drukwerk te verspreiden, reclameborden te plaatsen, folders uit te delen of enig ander middel van reclame te gebruiken  tenzij met toestemming van de directeur.
 • te kamperen , tenten op te slaan of de nacht door te brengen in auto’s, caravans of woonwagens tenzij met uitzonderlijke toestemming van de directeur.
 • luidsprekers, megafoons of gelijk welk geruchtmakend toestel te gebruiken of te plaatsen zonder toestemming van de directeur.
 • te roken binnen de beboste gebieden en in het museum.
 • open vuur te maken, vuur te dragen of te ontsteken, tenzij met uitzonderlijke toestemming van de directeur.
 • vuurwerk aan te steken tenzij er ’n voorafgaande toestemming is van de stad Genk en na positief advies van de brandweer.
 • honden of andere dieren vrij te laten lopen of in vijvers of beken te laten komen.
 • uitwerpselen van honden of andere dieren te laten liggen. De begeleider  van een hond of een ander dier moet tijdens het begeleiden van het dier op het domein steeds in het bezit zijn van een recipiënt om de uitwerpselen van het dier te kunnen verwijderen. De begeleider moet dit recipiënt ook kunnen tonen indien hierom gevraagd wordt door een bevoegde persoon.
 • zich buiten de wandelwegen te begeven.
 • luchtvaartuigen zoals helikopters, luchtballonnen te laten opstijgen en landen, tenzij dit plaats vindt

-in het kader van een manifestatie of  evenement

-mits voorafgaande toestemming van de directeur

-mits naleving van de wetgeving en reglementering met betrekking tot de regeling van de luchtvaart.

 • te baden, te zwemmen, te roeien of op welke andere wijze dan ook het water te betreden.
 • te schaatsen of zich op het ijs te begeven, tenzij op de toegelaten plaatsen en na toestemming van de directeur.
 • papier of gelijk welk afval achter te laten buiten de daartoe beschikbare afvalemmers.
 • welk materiaal dan ook te storten of te lozen.
 • onverschillig welk voorwerp dat tot de uitrusting van het bos behoort te vernielen, te beschadigen, te verplaatsen en te misbruiken.
 • dieren te doden, te bejagen, te vangen of hun rust te verstoren of om op het even welke wijze hun eieren, jongen, nesten of schuilplaatsen te vernietigen, te beschadigen of te storen.
 • dieren te voederen.
 • vormings- en natuuractiviteiten, spelen of andere activiteiten te organiseren zonder voorafgaande toestemming van de directeur en uitsluitend in deze percelen die worden toegewezen.
 • de oevers van de vijvers te beschadigen.
 • planten, plantendelen, zwammen te verdelgen, te beschadigen of weg te nemen en vruchten en gewassen te plukken.
 • het water of de bodem te vervuilen.
 • te wateren of zich te ontlasten elders dan op de hiervoor voorziene toiletten.
 • gebruik te maken van metaaldetectors.
 • op welke wijze dan ook fotografie of ander beeldmateriaal te maken voor professionele doeleinden zonder toestemming van de directeur.
 • gebruik te maken van om het even welke luchtvaartoestellen om fotografie of welke beeldvorming dan ook op te nemen, zonder toestemming van de directeur.

Artikel 5 – Huishoudelijke reglementen

Naast het politiereglement zijn huishoudelijke reglementen van toepassing op het domein Bokrijk.

Elke persoon die de locaties waarop een afzonderlijk huishoudelijk reglement geldt bezoekt wordt verondersteld deze reglementen te kennen en na te leven.

De reglementen zijn aan de diverse toegangen aangeplakt.

Verbodsbepalingen en/of aanwijzingen zijn visueel herkenbaar opgesteld door middel van geüniformeerde pictogrammen of symbolen en dienen door iedereen te worden nageleefd.

Artikel 6 – Aansprakelijkheid

Bij om het even welke schade teweeggebracht aan de roerende en of onroerende goederen van het domein Bokrijk worden de betrokkenen verantwoordelijk gesteld en wordt een  schadevergoeding geëist.

De provincie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen ten gevolge van abnormaal of onvoorzichtig gebruik van de infrastructuur en de uitrustingen.

Artikel 7Afwijkingen

De deputatie is gemachtigd afwijkingen toe te staan op de bepalingen opgenomen in dit reglement.

Artikel 8 – Strafbepaling

Overtredingen van dit reglement worden gestraft met politiestraffen, voor zover door wetten, decreten of algemene verordeningen geen zwaardere straffen zijn bepaald.

Artikel 9 – Naleving

Zijn bevoegd toe te zien op de naleving van dit reglement :

-de bijzondere veldwachters van de provincie Limburg

-de leden van de federale politie

-de leden van de lokale politie

-de aangestelde ambtenaren van het Agentschap voor Natuur en Bos

Artikel 10 – Bekendmaking

Dit besluit zal bekend gemaakt worden door opname in het bestuursmemoriaal van de provincie Limburg en door aanplakking aan de voornaamste ingangen van het domein Bokrijk.

Dit besluit zal overeenkomstig de bepalingen van het artikel 180 van het provinciedecreet worden bekendgemaakt via de webtoepassing van de provincie Limburg en via de webtoepassing van het Domein Bokrijk vzw.

Artikel 11 – Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking 8 dagen na de webpublicatie.

Tevens worden met ingang vanaf deze inwerkingtreding alle vorige politiereglementen binnen het Provinciaal Domein Bokrijk opgeheven.

Hasselt d.d. 2019-10-16

De provinciegriffier wd., De voorzitter

(get) Monique Achten (get.) Huub Broers